جدیدترین اخبار دنیای موسیقی در سیزده دقیقه

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

روش تحقیق تاکسونومیپایان نامه

مقدمه

اصولا آنالیز تاکسونومی عددی یکآموزش عالی درجه بندی ، طبقه بندی و مقایسه کار های مختلف با توجه به درجه بهره مندی و برخورداری آن کار ها از شاخص های مورد ارزیابی است . از توانایی های عمده اینآموزش آن است که قادر است تا اینکه دو عمل را در کنار هم انجام دهد : یکی اینکه مجموعه مورد ارزیابی را بر طبـق شاخص های ارائه شده به زیر مجموعه های همگن تقسیم نماید و دیگر آنکه عناصر اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی نماید . اینروش همچنین به عنوان مد ی شناخته شده در پروگرام ریزی های منطقه ای بیان بوده که کاربر دهای وسیع و متنوع است .

محدودیت هایروش تاکسونومی

از عبارت محدودیت هایراهنمای آنالیز تاکسونومی عددی این است که در اینروش نوع اطلاعاتی که می بایست تعیین گردند وابستگی خیلی بسیاری به هدف انجام مطالعه دارند و ضمن اینکه تعداد این اطلاعات نیز اثر بسزایی بر کیفیت درجه بندی می گذارد، به گونه ای که هر چه تعداد این اطلاعات بیشتر باشد یا اینکه هر چند موضوع این اطلاعات بیشتر توجیه کننده هدف باشد، درجه بندی دقیق تر و عادلانه تر خواهد بود.از طرفی دیگرروش نقد تاکسونومی عددی به همه شاخص ها ارزشمند یکسان می نگرد و فاقد وزن دهی به شاخص ها در درون مدل است که چنانچه تمایل داشته باشیم تا به برخی از شاخص ها وزن ارزش بیشتری داده شود درآن صورت داده های مربوط به آن شاخص را بایستی با وزن بیشتر و از ابتدای کار وارد مدل کنیم.

تاریخچه روش تاکسونومی

آنالیزتاکسونومی عددی برای نخستین بار توسط آدانسون[1] در سال 1763 میلادی توصیه گردید ، اما مدت ها به طول انجامید تا در اوایل دهه 1950 میلادی عده‌ای از ریاضی دانان لهستانی ارزش اینروش را دریافته به بسط گسترش این نظریه پرداختند.پس در سال 1968 میلادی این نحوه توسط پروفسور زیگنانت هلویک از مدرسه عالی اقتصاد روکلا[2] به عنوان وسیله ای جهت طبقه بندی و تعیین درجه گسترش یافتگی بین ملل مختلف در یونسکو (سازمان علمی فرهنگی ملل متحد) بیان گردید که تهم اکنون به عنوان مد شناخته شده ای مورد استفاده قرار گرفته است و اخیرا نیز آن را جهت تعیین اولویت ها رتبه بندیبقیه کار های وسیع اقتصادی و در بخش های گوناگون مثل صنعت کشاورزی به کار می برند.

تکنیک اجرایی آنالیز تاکسونومی عددی

تکنیک مورد بحث دارای چندین وهله عملیاتی است ازآن جائیکه در عمل کمتر با محیط بعدی سر کار داریم یعنی کمتر اتفاق می افتد که طبقه بندی را بر اساس یک شاخص یا خصوصیت واحد انجام دهیم، به ارائه محیط تاکسونومیک چند بعدی می پردازیم.

در ابتدای کار فرض می کنیم قرار است که تعداد n کار مختلف را بر طبـق m شاخص مورد نظر و معرفی شده، طبقه بندی درجه بندی کنیم:

مثلاً چهار شهر(مهاباد،خوی،پلدشت،اشنویه)را از نظر میزان برخورداری یا محرومیت از شاخص های روش ی، بهداشتی، اقتصادی،... رتبه بندی می کنیم که کدام برخوردارتر و کدام محروم ترند؟

وهله اول: تشکیل ماتریس داده ها

در این وهله ماتریسی را جهت هر کدام از کار ها با توجه به شاخص های مورد نقد طراحی کرده به گونه ای که ابعاد ماتریس n.m بوده یعنی این ماتریس به تعداد کار های مورد تحلیل سطر و به تعداد شاخص ها(m ) ، ستون داشته باشد. به عنوان نمونه عنصر Xn.m در این ماتریس نشان دهنده شاخص m ام از کار n ام است . پس مشاهده می گردد که هر سطر این ماتریس مربوط به یک کار مجزا و هر ستون نیز مربوط به یک شاخص ویِژگزینشه است . از آن جا که هر کدام از این شاخص ها می توانند واحدها و مقیاس های مفرق از یکدیگر باشند لذا در راستای حذف دخالت مقیاس های مفرق بر نتایج کار از درون مـدل ، وارد وهله دومروش تحلیل آنالیز تاکسونومی عددی می شویم.

وهله دوم: تشکیل ماتریس استاندارد

با تذکر به آن که شاخص ها با واحد های مختلف سنجیده می شوند، لذا جهت حذف اثر این واحد ها و جایگزینی مقیاس واحد همچنین حذف اثر مبداء ابتدا میانگین انحراف معیار ستون ها (شاخص ها) را به دست آورده و پس کمیت استاندارد Zij را محاسبه می کنیم: در گام اول معدل ستون ها را بدست می‌آوریم .

در گام بعدی انحراف معیار برای هر ستون از ماتریس Xij را بدست می آوریم .گام سوم آن است که عضو های استاندارد شده ماتریس Xij جهت همسان سازی اطلاعات تهیه و تولید شده در قالب ماتریس نو ی به نام ماتریس استاندارد را تشکیل دهیم که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است : ماتریس Z دارای ابعاد n . m است . و یک ماتریس استاندارد است .چون با تغییر متغیر، مقیاس های مختلف شاخص ها به مقیاس واحد تبدیل شده است.روشن است که از لحاظ آماری معدل هر ستون ماتریس استاندارد شده Z مساوی صفر و انحراف معیار آن مساوی یک است.

با داشتن ماتریس استاندارد Z ، قدم بعدی بدست آوردن میزان اختلاف و یا فاصله دو نقطه از نقطه دیگر ( 1 2 و 3 و ... و n ) جهت هر کدام از m متغییر یا شاخص است که حاصل آن تشکیل ماتریس فواصل است . ( منظور از نقطه همان کار مورد ارزیابی در مطالعه مورد نظر است ) .

وهله سوم: تشکیل ماتریس فواصل

در این وهله با توجه به اعداد استاندارد شده در ماتریس استانداردZ فواصل مرکب را بین کار های مختلف n گانه ، جهت شاخص های m گانه به صورت زیر به دست می آوریم.

در صورتی که فاصله کار ها را دو به دو به دست آوریم ،در آن صورت ماتریس فواصل مرکب به دست می آید.

چون ماتریس فواصل یک ماتریس قرینه است ، می توان نتیجه گرفت این ماتریس متقارن بوده قطر آن مساوی صفر است.ضمن اینکه ماتریسی مربع با ابعاد n.n است .عضوهای این ماتریس فاصله ترکیبی هر کار را از کار دیگر نشان می دهند در هر سطر این ماتریس کمترین میزان نشانگر کوتاه ترین فاصله بین آن کار ، بابقیه کار ها و یا بیشترین نزدیکی است .

وهله چهارم: تعیین کوتاه ترین فواصل

هر عنصر ماتریس C نشانگر فاصله بین هر دو کار در شاخص مورد نظر است.در این ماتریس در هر سطر کوتاه ترین فاصله بین دو کار را معین کرده و در ستون جداگانه ای (جهت مثال ستون d ) می نویسیم.سپس ، میانگین و انحراف معیار کوچکترین فواصل هر سطر به مفهوم همان ستون dرا محاسبه می کنیم. حال برای آنکه کار های همگن را معین نمائیم، فواصل میزان بالا (d +) و حد پائین (d -) را طبق رابطه، محاسبه می کنیم:

d(+) = d + 2Sd

در این وهله کار هایی که حداقل فواصل آن ها مابین دو میزان بالا پائین باشد همگن بوده در گروه قرار می گیرند. چنانچه حداقل اختلاف بین دو کار بیشتر از میزان بالا یا کمتر از میزان پائین باشد، در این صورت کار های فوق به غیر همگنی بایستی حذف گردند.

وهله پنجم: رتبه بندی کار های همگن از لحاظ معیارهای مورد ارزیابی

چنانچه در این وهله تمام کار ها در یک گروه همگن قرار نگیرند، در این صورت ماتریس داده ها را برای کار های همگن تشکیل می دهیم ، پس استاندارد کرده و در ماتریس شاخص های استاندارد شده، جهت تک تک شاخص ها، مورد ایده آل را در نظر گرفته پس ازپیدا کردن مقادیر ایده آل جهت تک تک کار ها “برخورداری مطلوب” برای هر کار را محاسبه می کنیم.گزینش میزان ایده آل بستگی به نوع شاخص های مورد ارزیابی دارد به نحوی که چنانچه جهت شاخص های انتخاب شده مثبت باشد به مفهوم اگر میزان شاخص هر چه بیشتر باشد برخورداری بیشتر را نشان دهد بزرگترین عدد هر ستون را به عنوان ایده آل در نظر می گیریم چنانچه جهت شاخص بد باشد عدد بزرگتر نشانه عدم برخورداری است ، لذا کوچکترین میزان را به عنوان میزان ایده آل گزینش می کنیم.

وهله ششم: محاسبه درجه برخورداری کار های همگن

در این وهله شاخص تلفیقی به نام “درجه برخورداری” معرفی می گردد که دامنه محدودی داشته باشد بین مقادیر صفر یک قرار می گیرد. هرچقدر fi به صفر نزدیکتر باشد ، کار مورد نظر برخوردارتر هر قدربه یک نزدیکتر باشد، نشانگر عدم برخورداری کار مربوطه است .که با توجه به این درجه برخورداری می توان کار ها را با توجه به شاخص های مورد تحلیل رتبه بندی اولویت بندی نمود.

  • علی امیدی
  • ۰
  • ۰دانلود آهنگ جدید

ترانه و شعر موزیک داد بیداد امید جهان

دو سه روزه که دلوم دیگه پابند و اسیره دله ما غرقه تماشا تو پی عشقه تو گیره
وقتی میخندی درو رو غصه میبندی بسیار زیاد ناز داری برای چه تو دل نمیبندی
این دلوم واست میمیره فکرت از سرم نمیره منوم که دل به تو دآدم همونی که سر به زیره
مو بیداروم تو که خوابی خوابی هر لحظه بیتابی
یه نبعضی یه جوابی جوابی واسه یه عشقه نابی
مو بیداروم تو که خوابی خوابی هر لحظه بیتابی
یه نگاهی یه جوابی جوابی واسه یه عشقه نابی
تکست آهنگ داد بیداد امید جهان
شب که میشه لب ساحل میشینم به راه تو
تا تو رد بشی از اینجا ببینوم نگاهتو
دلوم از دوریه تو میدونی خسته شده دیگه طاقت نمیاره به تو وابسته شده
داد بیداد منو نمیخواد , داد بیداد منو نمیخواد دیگه منو نمیخواد
ای داد بیداد دیگه منو نمیخواد , ای داد و بیداد گمونوم برده از یاد
مو بیداروم تو که خوابی خوابی هر لحظه بیتابی
یه نبرخی یه جوابی جوابی واسه یه عشقه نابی
مو بیداروم تو که خوابی خوابی هر لحظه بیتابی
یه نبرخی یه جوابی جوابی واسه یه عشقه نابی
**

  • علی امیدی
  • ۰
  • ۰

یه پاییز زردو زمستونه سردو
یه زندونه تنگو یه زخم زیبا و
غـم جمعه عصرو غریبیه حصرو
یه جهان سوالو تو سینم گذاشتی

دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی

دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی,دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی,دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی

جهان ی دروغو یه جهان غروبو
یه درد عمیقو یه تیزیه تیغو
یه قلب مریضو یه آه غلیظو
یه جهان محالو تو سینم گذاشتی

دوست م کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من تو بی من کجایی
دوست م کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من تو بی من کجایی

یه جهان غریبم کجایی عزیزم
بیا تا چشامو تو چشـم ات بریزم

نگو دل بریدی خدایی نکرده
ببین خوابه چشم ات با چشـم ام چی کرده

تمام جا رو گشتم کجایی عزیزم
بیا تا رگامو تو خونت بریزم

بیا روتو رو کن منو زیرو رو کن
بیا زخمامو یه جوری رفو کن

عزیزم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من تو بی من کجایی

عزیزم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من تو بی من کجایی

نشد با شاخه ها، بغل کنم تو رو
نشد نشد نشد، برو برو برو
عزم داشتم، بدون کاشتن
که عادتت بدم به ریشه داشتن
که عادتت بدم یه گوشه بند شی
به مبتلا شدن علاقمند شی
نشد که از دلم، جدا کنم تو رو
نشد نشد گلم، برو برو برو
نشد که بی دهن صدا کنم تو رو
تمام حرف من، برو برو برو
قدیما هر گلی شناسنامـه داشت
تموم می شد و بازم ادامه داشت
تو شیشه گلاب، تو شعر شاعرا
تو گل فروشیا، تو جیب عابرا
همون کسا که از، تو باغچه چیدنت
توی خیالشون ادامه میدنت
نشد که از دلم جدا کنم تو رو
نشد نشد گلم، برو برو برو
نشد که بی دهن، صدا کنم تو رو
تمام حرف من، برو برو برو
تو داری از خودت، فرار می کنی
داری با ریشه هات چی کار می کنی؟
برو برو ولی، به رسم یادگار
شناسنامتو تو خونه جا بذار
برو برو ولی، به رسم یادگار
شناسنامتو تو خونه جا بذار

  • علی امیدی