جدیدترین اخبار دنیای موسیقی در سیزده دقیقه

  • ۰
  • ۰پایان نامه مدیریت

بسیاری از دانشجویان و محققان تازهکار، درک درستی از معنا، کارکرد و ارزش پروپوزال پژوهشی ندارند.کیفیت پژوهش، نسبت مستقیمی با کیفیت پروپوزال دارد. پروپوزال بد حتی اگر به تصویب هم برسد، پروژه را خراب می نماید . پروپوزال بهتر ، برعکس جالب نه فقط موفق یت پروژه را نوید میدهد، بلکه کمیته پروژه را در به رسمیت شناختن شما به عنوان پژوهشگری توانا تحت تأثیر قرار میدهد. هدف از پروپزال پژوهشی آن است که دیگران باور کنند که شما قصد انجام پروژه پژوهشی ارزشمند ی را در سر دارید مناسب انجام آن هستید پروگرام کاری مناسبی برای تکمیل آن دارید. معمولا ً هر پروپوزال پژوهشی باید تمام عناصر کلیدی مندرج در فرآیند پژوهشی را داشته باشد و اطلاعاتی کافی را به خواننده بدهد تا بتواند به بررسی پژوهش توصیه ی بپردازد.

تمام پروپوزالهای پژوهشی، صرف نظر از حوزه پژوهش و روشی که جهت انجام آن بر میگزینند، باید به سه پرسش زیر جواب دهند:

-۱ آنچه که میخواهید انجام دهید، چیست؟

-۲ چرا میخواهید آن را انجام دهید؟

-۳ چطور آن را انجام خواهید داد؟

پروپوزال بایستی حاوی اطلاعاتی باشد که خوانندگانش متقاعد شوند که شما ایده پژوهشی مهمی در سر دارید، دریافت درستی از ادبیات موضوع و مباحث با اهمیت زیاد مربوط به آن دارید در نهایت آنکهروش شما روشی معتبر است.

کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه پیشنهاد ی، بلکه به چگونگی نگارش پروپوزال شما بستگی دارد. این تهدید وجود دارد که پروژه پژوهشی خوب به آنکه پروپوزال آن نگارش بهتر ی ندارد، رد شود. به همین دلیل ، به صلاح است که نگارش شما منسجم، روشن و برانگیزاننده باشد. هدف از این موضوع، تمرکز نحوه نگارشی پروپوزال است و نه نحوه بسط ایدههای پژوهشی.

عنوان

عنوان پژوهشی باید مختصر توصیفگر باشد. جهت مثال میتوان جمله “پژوهشی درمورد ……” را به کار نبرد. عنوانها اکثرا بر حسب کارکرد پژوهش بیان می شوند، زیرا چنین عنوانهایی به روشنی نشانگر متغیرهای مستقل و وابسته هستند . با وجود این، در صورت امکان، عنوانی روشنگر دیدنی انتخاب بکنید . عنوان بهتر نه فقط توجه خواننده را جلب می نماید ، بلکه باعث می شود او جهتگیری مثبتی به پروپوزال پیدا نماید .

چکیده

چکیده خلاصه کوتاهی از کل پروپوزال است که نمی بایست بیش از حدود ۳۰۰ کلمه باشد. چکیده بایستی حاوی بیان مسئله، ضرورت پژوهش، فرضیه(در صورت وجود)، روش یافتههای اصلی پژوهش باشد. توصیفروش میتواند حاوی طراحی، روال کار، نمونهگیری وسائل مورد استفاده باشد.

مقدمه

هدف مهم از نگارش مقدمه، ایجاد قبلی ه یا بستر ضروری جهت مسئله پژوهشی شماست. چگونگی صورتبندی مسئله پژوهش، شاید بزرگترین مساله نگارش پروپوزال باشد. اگر مسئله پژوهش در بستر ادبیاتی عام پریشان شکل گرفته باشد، در آن صورت بی مایه و غیرجالب مینماید، اما اگر همان مسئله در بستر حوزه پژوهشی خیلی دقیق روزآمدی جای گرفته باشد، آنگاه ارزش ش آشکار خواهد شد.

متأسفانه قانون خاصی برای چگونگی نگارش پاراگراف آغازین که هم جالب هم روشنگر باشد، وجود ندارد. این امرتا حدود بسیاری به خلاقیت شما عمق درکی که از جوانب مسئله دارید بستگی دارد، اینکه تا چه میزانی میتوانید به نحوی روشن، به مسئله پژوهش بیندیشید.

با وجود این، بکوشید نخست مسئله پژوهش را یا بر بستری از حوزهای داغ و امروزی جای دهید یا بر حوزهای قدیمیتر که هنوز زنده مورد تذکر است.

دوم آنکه ضروری است قبلی ه تاریخی مختصر ولی درخوری به دست دهید. سوم آنکه، بستری امروزین فراهم آورید چنانکه در چنین بستری، مسئله پژوهش پیشنهاد ی شما اهمیت ی محوری پیدا نماید و در نهایت می بایست بازیپرهزینه کلیدی را شناسایی بکنید و به مربوطترین و نمایانندهترین موارد مطالب انتشار شده اشاره بکنید . خلاصه آنکه بکوشید مسئله پژوهشتان را تا میزان امکان برجسته سازید در عین حال ارزش ش را توضیح دهید.

مقدمه اکثرا ٌ ً با عبارتی کلی درمورد حوزه مسئله پژوهش تمرکز بر مسئلهای ویِژگزینشه شروع می شود . به دنبال آن توجیه یا دلیل منطقی پرداختن به چنین مطالعهای میآید. مقدمه اکثرا ٌ ً موارد زیر را در بر میگیرد:

-۱ بیان مسئله پژوهش، که با عنوان هدف از پژوهش نیز نام برده می شود.

-۲ فراهم آوردن بستر وآرایـش صحنه جهت مسئله پژوهشتان، به نحوی که ضرورت و ارزش آن را نشان دهد.

-۳ ارائه منطقی مطالعه پیشنهاد ی و نشان دادن چرایی ارزشمند ی انجام آن.

-۴ شرح مختصر مباحث عمده و موارد فرعیای که پژوهشی به آنها میپردازد.

-۵ شناسایی متغیرهای مستقل وابسته آزمایش یا معین کردن پدیدهای که میخواهید بررسی کنید.

-۶ بیان فرضیه یا نظریه(اگر وجود دارد). در پژوهشهای اکتشافی یا پدیدار شناختی، نیازی به داشتن فرضیه نیست(لطفاً فرضیه را با گمانههای آماری بی ارزش غلط نگیرید).

-۷ تعیین حدود یا مرزهای پژوهش توصیه ی جهت رسیدن به تمرکزی روشن.

-۸ ارائه تعاریفی از مفهوم ها کلیدی(این مورد اختیاری است).

مرور ادبیات پژوهش

بعضی مرور ادبیات پژوهش در بخش مقدمه جای میگیرد. با وجود این، بیشتر تصمیمگیران و تصویبکنندگان پروپوزالها ترجیح میدهند بخش جداگانهای به این امر اختصاص یابد که در آن، مروری کلی بر ادبیات پژوهش انجام شده باشد. مرور ادبیات پژوهش کارکرده ای مهمی دارد از عبارت :


-۱ این اطمینان را فراهم میآورد که شما آنچه را که پیش از این گفته شده است، دوباره تکرار نخواهید کرد.

-۲ به افرادی که شالوده پژوهش شما را بنیان گذاشته اند، اعتبار میبخشید.

-۳ دانش شما را پیرامون مسئله پژوهشی، نشان میدهد.

-۴ درک شما را از مباحث پژوهشی نظری مربوط به مسئله پژوهش نشان میدهد.

-۵ توانایی شما را در بررسی انتقادی اطلاعات ادبیات مربوط به موضوع، آشکار می نماید .

-۶ توانایی شما را در ترکیب سنتز ادبیات موجود نشان میدهد.

-۷ دریافتهای نظری نو به دست میدهد یا الگوی جدید ارائه می نماید که همان چهارچوب مفهومی پژوهشتان است.

-۸ خوانندهتان را متقاعد می نماید که پژوهش، پیشنهاد ی در غنیسازی ادبیات مورد مشارکتی مهم بنیادی خواهد داشت(یعنی مساله نظری مهمی را حل یا شکاف بزرگی را در ادبیات مورد نظر پر می نماید ).

بیشتر محققان تازهکار در مرور ادبیات تحقیق، دچار این مشکلات هستند :

-۱ فقدان سامان ساختار

-۲ فقدان تمرکز، وحدت و انسجام

-۳ دوباره تکرار ی بودن

-۴ کوتاهی در ذکر مقالات آثار پر نفوذ

-۵ ناتوانی در همراهی با پیشرفت های جدید

-۶ ناتوانی در بررسی انتقادی مقالات آثار ذکر شده

-۷ ذکر منابع نامربوط نامعتبر

-۸ وابستگی بیش از میزان به منابع دست دوم

در صورت وجود هر یک از نقایص بالا در پروپوزال، بعدها با مساله مواجه خواهید شد.

راههای گوناگون جهت تنظیم ادبیات پژوهش وجود دارد. برای آنکه مرور ادبیات پژوهشتان نظم انسجام یابد، از تیترهای فرعی مصرف بکنید . برای مثال، بعد از اشاره به ارزش حوزه پژوهشیتان وضیعت کنونی پیشرفت های این حوزه، میتوانید زیر بخشهای متعددی را به مباحث مرتبط اختصاص دهید. از عبارت : الگوهای نظری، وسائل اندازهگیری، فرق های فرهنگی و جنسیتی و غیره.

به خاطر داشتن این نکته مفید است که شما میخواهید داستانی برای مخاطبانی نقل بکنید . بکوشید این جریان را به گونهای برانگیزهاننده درگیرکننده نقل بکنید ، حوصله آنان را سر نبرید، زیرا احتمال دارد منجر به رد پروپوزال ابه احتمال زیاد لاً ارزشمند شما شود.(فراموش نکنید که ارزیابان پروپزال ما هم به هر حال آدم هستند ).

روش

بخشروش بسیار زیاد مهم است زیرا نشان میدهد که شما چطور به موارد پژوهش میپردازید. این بخش نشاندهنده برنامـه کاری شماست و کار های ضروری جهت کامل شدن پروژه را شرح میدهد.

اصل آموزش نگارش بخشروش این است که می بایست در بردارنده اطلاعات کافی باشد تا خواننده بتواند تعیین نماید که آموزش شما معتبر است یا نه. حتی برخی می گویند که پروپوزال خوب می بایست واجد چنان جزئیاتی باشد که پژوهشگر صلاحیتدار دیگری نیز بتواند آن پروژه را به انجام برساند.

لازم است نشان دهید که از روشهای جایگزین شناختی کافی دارید، و بر اساس این معرفت به گونهای ازشیوه خود دفاع بکنید که گویی مناسبترین و معتبهتریـن راه پرداختن به مسئله پژوهشی است.

لطفاً مد نظر داشته باشید که شاید روش پژوهش کیفی با کیفیت ترین جواب را به مسئله پژوهشیتان بدهد. اما از آنجا که جریان غالب پژوهشگری هنوز علیه پژوهشهای کیفی به برای انواع پدیدار شناختی آن دچار پیشداوری است، ضروری است کهشیوه کیفیتان را به بهتر ی توجیه بکنید . همچنین این چون تحلیل کیفی ملاکها رسوم چندان تثبیت شده پذیرفته شدهای ندارد، بخشراهنمای پروپزال شما می بایست زیاد پرداختهتر پختهتر از آنچه که در سنتپژوهشیهای کمی نیز است باشد.

مهمتر آنکه، فرایند گردآوری دادهها در پژوهشهای کیفی در مقایسه با پژوهشهای کمی تأثیر خیلی بیشتری بر نتایج پژوهش میگذارد. به همین توصیف چگونگی جمعآوری و نقد دادهها، توجه دقت بسیاری میطلبد ( نحوه نگارش بخشراهنمای جهت پژوهشهای کیفی، موضوعی است در خور متن ای دیگر).

اما بخشآموزش در پژوهشهای کمی عموماً می بایست بخشهای زیر باشد:

-۱ طراحی- روش شما مطالعهای پرسش نامـه ای است یا تجربهای آزمایش گاهی؟ کدام مورد را برمیگزینید؟

-۲ سوژهها یا نمونهها – چه افرادی در تحلیل شما مشارکت میکنند؟ از چه نوع نمونهگیری استفاده میکنید؟

-۳ وسائل – چه نوع وسائل اندازهگیری یا پرسش نامـه را بکار میبرید؟ آیا آنها را انتخاب میکنید؟ آنها معتبر و قابل اعتمادند؟

-۴ روال تحلیل – چه پروگرام ای جهت انجام ارزیابی تان دارید؟ چه کار هایی خواهید کرد؟چقدر طول خواهد کشید؟

نتایج

روشن است که در وهله پروپوزال، نتیجهای نمیتوانید داشته باشید. اما لازم است که تصویر ی از نوع دادههایی که میخواهید گرد آورید، و شیوههای آمارگیریای که به کار خواهید برد داشته باشید تا بتوانید به مسئله پژوهش جواب دهید یا فرضیهتان را به محک تست درآورید.

برآورد زمان و تعرفه

ملاکها معیارهای چندان دقیقی برای تعیین و نرخ مورد نیاز پژوهش در پروپوزال وجود ندارد. اما یک اصل با اهمیت زیاد در این زمینه وجود دارد آن این است که زمان و نرخ توصیه ی تا میزان امکان باید با ذکر جزئیات و زیربخشهای متناسب با کل پژوهش ذکر شود. به عنوان مثال میتوان کل پژوهش را به سه یا چهار وهله تقسیم کرد، بدین گونه:

وهله اول: تعیین جامعه آماری نمونهها،

وهله دوم : تنظیم سوال نامـه (یا آماده سازی لوازم تست )،

وهله سوم : پیمایش،

وهله چهارم : تحلیل دادهها نتیجهگیری. به نسبت اندازه جامعه آماری تعداد همکاران طرح میتوان زمانی را به هر از این مراحل اختصاص داد و آن را در جدولی که امکان مقایسه آسان مراحل در آن وجود دارد تنظیم کرد. جهت ارائه بودجه پیشنهاد ی میتوان یا بر اساس الگوی وهله ای اقدام کرد یا بر اساس میزان کاری که مجری یا مجریان طرح بر حسب نفر/ساعت انجام خواهند داد. خوب است در هر دو حالت، نرخ های جنبی از قبیل سفر ، تجهیزات و غیره نیز به صورت جداگانه ذکر شود.

مذاکره

بعد از انتها نگارش پروپوزال و ارائه آن به هیأت تصمیم گیرنده، خوبتر است مذاکرهای حضوری هم با آنان جهت توجیه و دفاع از پروپوزال انجام شود. بسیار زیاد با اهمیت زیاد است که خوانندگان شما متقاعد شوند که پژوهش تأثیر بالقوه مهمی بر پیشرفته ای آن حوزه پژوهش خواهد داشت. لازم است حس اشتیاق اطمینان خود را بدون بزرگنمایی مزیتهای پروپوزال، منتقل بکنید . به همین می بایست به محدودیتها ضعفهای پژوهش توصیه ی اشاره بکنید که اما بهمرور وقت بر طرف خواهد شد.

خطاهای رایج در پروپوزال نویسی

-۱ ناتوانی در ارائه بستری مناسب جهت تنظیم مسئله پژوهش.

-۲ ضعف در تعیین شرایط محدود کننده پژوهش.

-۳ ضعف در ذکر منابع راهنما.

-۴ ناتوانی در ارائه درست روش مشارکت نظری تجربی دیگر محققان .

-۵ ضعف در تمرکز بر مسئله پژوهش.

-۶ ضعف در پردازش دلیل هایی منسجم متقاعد کننده جهت پژوهش توصیه ی.

-۷ زیاد کردن موارد کمارزش و ایجاز موارد مهم .

-۸ این شاخ و آن شاخ پریدن – سرک کشیدن به هر جا بدون جهتگیری خاص.

-۹ خطاهای زیاد در نقل قول ها ارجاعات نادرست.

-۱۰ کوتاهی یا بلندی بیش از حد.

-۱۱ نگارش شلخته و بی سامان.

  • ۹۵/۰۴/۱۸
  • علی امیدی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی